pol
eng
PALNIKI JUNIOR
OILON JUNIOR PRO
HotBox Pal­ni­ki ole­jo­we Ju­nior Pro są pro­du­ko­wa­ne w pię­ciu wiel­koś­ciach, po­kry­wa­ją­cych za­kres mo­cy od 17 do 77 kW. Ju­nior Pro jest no­wo­cze­sny za­rów­no pod wzglę­dem tech­no­lo­gii jak i wy­glą­du. Wy­ko­na­na z wy­so­ką pre­cy­zją gło­wi­ca oraz pre­cy­zyj­na re­gu­la­cja po­wie­trza za­pe­wnia­ją dos­ko­na­łe spa­la­nie i wy­so­ką e­fe­kty­wność pra­cy. Pa­li­wem jest le­kki o­lej o­pa­ło­wy o lep­ko­ści 4…6 cSt/+20 oC. Pod­grze­wa­nie pa­li­wa do 70 st. Cel­cju­sza (mo­del L) za­pe­wnia spa­la­nie naj­czys­tsze z moż­li­wych. Wy­so­kie ciś­nie­nie wen­ty­la­to­ra za­pe­wnia ła­go­dny i pe­wny za­płon w każ­dych wa­run­kach. Ju­nior Pro zo­stał za­pro­je­kto­wa­ny dla ła­twej ob­słu­gi, ła­twe­go do­stę­pu do czę­ści eks­plo­a­ta­cyj­ny­ch, sto­so­wa­ne są wy­łą­cznie pod­ze­spo­ły o naj­wyż­szej ja­ko­ści, u­zna­nych pro­du­cen­tów. Pal­ni­ki o­le­jo­we Ju­nior Pro są pro­du­ko­wa­ne zgo­dnie z nor­ma­mi eu­ro­pej­ski­mi EN 267 i EN 230.
OILON JUNIOR GAS
HotBox Pal­ni­ki ga­zo­we Oi­lon Ju­nior Gas zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne do o­grze­wa­nia do­mów je­dno­ro­dzi­nnych i do na­grze­wnic po­wie­trznych. Pa­li­wem mo­że być gaz zie­mny lub LPG (gaz pły­nny). Pa­lni­ki są nie­za­wo­dne i za­pro­jek­to­wa­ne, ja­ko wy­so­ko wy­daj­ne, ni­sko­emi­syj­ne i ła­twe do ob­słu­gi. Ju­nior Gas wy­ko­ny­wa­ne są zgod­nie z nor­mą eu­ro­pej­ską EN 676 o­raz prze­ba­da­ne na zgod­ność ty­pu po­twier­dzone zna­kiem CE.
PALNIKI - GRUPA 2
PALNIKI SERII 6 - 26
Pal­ni­ki se­rii 6 – 26 to mo­no­blo­ko­we, w peł­ni au­to­ma­tycz­ne pal­ni­ki o­le­jo­we, ga­zo­we i dwu­pa­li­wo­we. Moż­li­we spo­so­by re­gu­la­cji to jed­no­sto­pnio­wa i dwu­sto­pnio­wa (H). Je­dy­nie pal­ni­ki ga­zo­we mo­gą być wy­ko­na­ne ja­ko śliz­go­we dwu­sto­pnio­we lub mo­du­lo­wa­ne (P). Za­kres wy­daj­no­ści 45 - 400 kW. U­kład ste­ro­wa­nia zin­te­gro­wa­ny z pal­ni­kiem (nie jest wy­ma­ga­na od­dziel­na sza­fa ste­ro­wni­cza).
PALNIKI - GRUPA 2A
PALNIKI SERII 50 - 90
Pal­ni­ki se­rii 50 – 90 to mo­no­blo­ko­we, w peł­ni au­to­ma­tycz­ne pal­ni­ki ole­jo­we, ga­zo­we i dwu­pa­li­wo­we. Re­gu­la­cja dwu­sto­pnio­wa (H). Pal­ni­ki ga­zo­we wy­ko­ny­wa­ne rów­nież ja­ko dwu­sto­pnio­we śliz­go­we lub mo­du­lo­wa­ne (P). Za­kres wy­daj­no­ści 200 - 1540 kW. Układ ste­ro­wa­nia zin­te­gro­wa­ny z pal­ni­ki­em (nie jest wy­ma­ga­na od­dziel­na sza­fa ste­row­ni­cza).
PALNIKI - GRUPA 3
PALNIKI SERII 130 - 280
Pal­ni­ki se­rii 130 – 280 to mo­no­blo­ko­we, w peł­ni au­to­ma­ty­czne pal­ni­ki ole­jo­we (olej le­kki i olej cięż­ki), ga­zo­we i dwu­pa­li­wo­we. Re­gu­la­cja dwu­sto­pnio­wa (H), trzy­sto­pnio­wa (T) lub mo­du­lo­wa­na (M). Za­kres wy­daj­noś­ci 355 - 3500 kW. Układ ste­ro­wa­nia zin­te­gro­wa­ny z pal­ni­kiem (nie jest wy­ma­ga­na od­dziel­na sza­fa ste­row­ni­cza).
PALNIKI - GRUPA 4
PALNIKI SERII 300 - 700
Pal­ni­ki se­rii 300 – 700 to mo­no­blo­ko­we, w peł­ni au­to­ma­tycz­ne pal­ni­ki ole­jo­we (olej le­kki i olej cięż­ki), ga­zo­we i dwu­pa­li­wo­we. Re­gu­la­cja trzy­sto­pnio­wa (T) lub mo­du­lo­wa­na (M). Za­kres wy­daj­noś­ci 770 - 9700 kW. Ten ty­po­sze­reg pal­ni­ków wy­po­sa­żo­ny jest w od­dziel­ne sza­fy ste­row­ni­cze*.

* - ak­ce­sor­ia.
PALNIKI - GRUPA 5
PALNIKI SERII 800 - 2000 ME
Pal­ni­ki se­rii 800 – 2000 ME to w peł­ni au­to­ma­tycz­ne pal­ni­ki ole­jowe (olej le­kki i olej cięż­ki), ga­zo­we i dwu­pa­li­wo­we. Re­gu­la­cja mo­du­lo­wa­na (M). Za­kres wy­daj­noś­ci 2.000 - 22.500 kW. Ten ty­po­sze­reg pal­ni­ków wy­po­sa­żo­ny jest w od­dziel­ne sza­fy ste­row­ni­cze*, ukła­dy pom­po­we* i wen­ty­la­to­ry po­wie­trza spa­la­nia*.

* - ak­ce­sor­ia
PALNIKI - GRUPA 6
LENOX PALNIKI NISKOEMISYJNE (Low-NOx)
Pal­ni­ki Le­nox zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne dla kot­łów ener­ge­tycz­nych, speł­nia­ją­cych naj­os­trzej­sze wy­ma­ga­nia w za­kre­sie emi­sji. Tech­no­lo­gia opar­ta jest o spa­la­nie stop­nio­we. Pa­li­wo jest dos­tar­cza­ne do róż­nych stref pło­mie­nia. Po­wiet­rze spa­la­nia jest dzie­lo­ne do in­dy­wi­du­al­nie ste­ro­wa­nych stref skrzy­ni po­wie­trznej a na­stęp­nie kie­ro­wa­ne rów­nież do róż­nych stref pło­mie­nia. Ta­ki spo­sób prze­pły­wu pa­liwa i po­wie­trza po­wo­du­je op­ty­mal­ne wa­run­ki spa­la­nia pło­mie­nia a w kon­se­kwen­cji dłu­gi czas po­zo­sta­wa­nia czą­stek w pło­mie­niu i ni­ską emi­sję. W przy­pad­ku, gdy wy­ma­ga­nia od­noś­nie po­zio­mów emi­sji są bar­dzo os­tre op­cjo­nal­nych roz­wią­za­niem jest re­cyr­ku­la­cja spa­lin.
PALNIKI S
Ty­po­we za­sto­so­wa­nie pal­ni­ków ty­pu S to kot­ły wod­ne i pa­ro­we, ale mo­gą być uży­wa­ne rów­nież do in­nych apli­ka­cji. W pal­ni­kach tych ist­nie­je moż­li­wość re­gu­la­cji po­wie­trza pie­rwo­tne­go i wtór­ne­go. Po­wie­trze wtór­ne jest kie­ro­wa­ne po­przez sys­tem re­gu­lo­wa­nych za­wo­rów po­wie­trznych, co umo­żli­wia do­kła­dne kształ­to­wa­nie pło­mie­nia, tak, aby opty­mal­nie do­pa­so­wać go do kształ­tu pa­le­ni­ska. Do­dat­ko­wo, moż­li­wość re­gu­la­cji umo­żli­wia osią­gnię­cie żą­da­nych po­zio­mów emi­sji w pa­le­ni­ska­ch o róż­nych roz­mia­rach i geo­met­rii. Na żą­da­nie, pal­ni­ki S mo­gą być wy­po­sa­żo­ne w po­je­dyn­cze lub po­dwój­ne lan­ce ole­jo­we, lan­ce ga­zo­we lub pier­ście­nie ga­zo­we.
PALNIKI K
HotBox Pal­ni­ki K ideal­nie na­da­ją się do wie­lu ro­dza­jów pro­ce­sów prze­my­sło­wych ta­kich jak spa­lar­nie od­pa­dów. Wlot po­wie­trza jest zlo­ka­li­zo­wa­ny nie­cen­try­cznie, po­wie­trze wpro­wa­dza­ne jest do skrzy­ni po­wietrz­nej tan­gen­so­idal­nie, co po­wo­du­je sil­ne za­wi­ro­wa­nie i sta­bil­ny pło­mień. Kon­struk­cja pal­ni­ka za­pe­wnia nie­za­wod­ną pra­cę w trud­nych wa­run­kach. Pal­ni­ki K mo­gą być wy­po­sa­żo­ne w kil­ka lanc w za­le­żno­ści od ilo­ści sto­so­wa­nych pa­liw.
PALNIKI LANCE
HotBox Pal­ni­ki ty­pu lan­ce to te­chno­lo­gia dla wy­ma­ga­ją­cych pro­ce­sów prze­my­sło­wych, na przy­kład, ja­ko pal­ni­ki roz­pał­ko­we i wspo­ma­ga­ją­ce w kot­łach ze zło­żem flu­idal­nym. Isto­tne jest, że pod­zes­po­ły są od­por­ne na dzia­ła­nie pod­syp­ki. Ten cel osią­ga­ny jest po­przez opty­ma­li­za­cję prze­pły­wu przez pal­nik po­wie­trza czy­szczą­ce­go i chło­dzą­ce­go. Gdy pal­nik jest w go­to­woś­ci, wszy­stkie ele­men­ty kry­ty­czne (na­ra­żo­ne na dzia­ła­nie nie­ko­rzy­stnych czyn­ni­ków) są au­to­ma­ty­czne wy­su­nię­te z pal­ni­ka. Nie­wiel­ka śred­ni­ca lan­cy poz­wa­la na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie otwo­rów mon­ta­żo­wych w ścia­nach kot­łów.
PALNIKI MORSKIE
Fir­ma Oi­lon jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów pal­ni­ków dla prze­my­słu mor­skie­go.

Naj­po­pu­lar­niej­szym za­sto­so­wa­niem dla pal­ni­ków mor­skich Oi­lon są kot­ły pa­ro­we w za­kre­sie mo­cy od 1 do 8 t/h, cho­ciaż pal­niki mo­ga być sto­so­wa­ne rów­nież w kot­łach wod­nych i na­grzew­ni­cach ole­jo­wych. Oi­lon mo­że dos­tar­czyć rów­nież pal­niki o roz­py­la­niu pa­ro­wym o mo­cy do 63 MW. Na­sze pal­ni­ki mo­gą spa­lać prak­tycz­nie każ­de pa­li­wo sto­so­wa­ne w prze­my­śle mor­skim: od bez­siar­ko­wych lek­kich ole­jów opa­ło­wych do cięż­kich ole­jów o lep­ko­ści do 360cSt w 50C. Na­sze pal­ni­ki mo­gą spa­lać rów­nież szlam ("slud­ge").

Łat­wość uru­cho­mie­nia i re­gu­la­cji Pal­ni­ki Oi­lon skon­struo­wa­ne są w spo­sób mak­sy­mal­nie uła­twia­ją­cy uru­cha­mia­nie i re­gu­la­cję. Wszy­stkie głów­ne pod­zes­po­ły są za­mon­to­wa­ne na pal­ni­ku co zna­cznie uła­twia i przy­spie­sza pra­cę. Wszy­stkie po­łą­cze­nia elek­try­czne są zlo­ka­li­zo­wa­ne w gór­nej czę­ści pal­ni­ka.

Dla­cze­go wy­brać pal­nik mor­ski Oi­lon? Oi­lon ma po­nad 40 lat doś­wiad­cze­nia w spa­la­niu ole­jów cięż­kich, co za­pe­wnia nie­za­wod­ność pra­cy pal­ni­ka. Oi­lon dos­tar­cza pal­niki dla prze­my­słu mor­skie­go od ro­ku 1963. Sto­su­je­my wy­łą­cznie pod­zes­po­ły naj­wyż­szej ja­koś­ci, mię­dzy­na­ro­do­wych dos­taw­ców.
AKCESORIA
OILON PLUS
Oilon Plus Oi­lon Plus – układ fil­tru­ją­cy z au­to­ma­tycz­nym od­po­wie­trzni­kiem Od­po­wie­trz­nik Oi­lon Plus umoż­li­wia sto­so­wa­nie je­dno­ru­ro­we­go ukła­du pa­li­wo­we­go po­mię­dzy zbior­ni­kiem a pal­ni­kiem. Oi­lon Plus chro­ni pal­nik i zmniej­sza ko­niecz­ność częs­te­go czysz­cze­nia i ob­słu­gi. Oi­lon Plus zmniej­sza ilość awa­rii pal­nika po­wo­do­wa­nych przez za­po­wie­trze­nie in­sta­la­cji ole­jo­wej oraz za­nie­czysz­cze­nia pa­li­wa. Za­le­ca­my sto­so­wa­nie ukła­dów jed­no­ru­ro­wych.

Filtr z od­po­wietrz­ni­kiem Oi­lon Plus umoż­li­wia zas­to­so­wa­nie bez­piecz­ne­go dla śro­do­wi­ska układu ins­ta­la­cji pa­li­wo­wej jed­no­ru­ro­wej mię­dzy zbior­ni­ki­em a pal­ni­kiem. Oi­lon Plus za­bez­pie­cza pal­nik i zmniej­sza ko­niecz­ność czy­szcze­nia i ob­słu­gi pal­ni­ka. Oi­lon Plus zmniej­sza ilość awa­rii pal­ni­ka po­wo­do­wa­ny­ch przez za­po­wie­trze­nie in­sta­la­cji ole­jo­wej oraz za­nie­czysz­cze­nia pa­li­wa. Za­le­ca­my sto­so­wa­nie ukła­du pa­li­wo­we­go jed­no­ru­ro­we­go. Prze­pływ pa­li­wa jest sta­bi­lny, po­nie­waż ze zbior­ni­ka za­sy­sa­na jest tyl­ko ta­ką ilość ole­ju, ja­ka jest po­trze­bna do spa­le­nia. Olej cyr­ku­lu­je mię­dzy Oi­lon Plus a pom­pą pa­li­wa i nie po­wra­ca do zbior­ni­ka, jak to jest w przy­pad­ku ukła­du dwu­ru­ro­we­go.
OILON DOUBLE PLUS
Oilon Double Plus Oi­lon Dou­ble Plus zo­stał wpro­wa­dzo­ny w ce­lu za­sto­so­wa­nia w więk­szych in­sta­la­cjach oraz w prze­my­śle. W skład ukła­du wcho­dzą dwa au­to­ma­tycz­ne od­ga­zo­wy­wa­cze, któ­re umoż­li­wia­ją wy­ko­rzys­ta­nie dla pal­ni­ków o mo­cy nie więk­szej niż 130kg/h lub 1530 kW i pomp pa­li­wa o mak­sy­mal­nym prze­pły­wie 400l/h, jak w przy­kła­do­wych pal­ni­kach KP-80 H i KP-90 H. Dou­ble Oi­lon Plus wy­po­sa­żo­ny jest w filtr pa­pie­ro­wy 70 µm, gwa­ran­tu­ją­cy efek­ty­wne fil­tro­wa­nie za­nie­czysz­czeń.
HOT BOX
HotBox HOT BOX Fil­try, pom­py i pod­grze­wa­cze w izo­lo­wa­nej obu­do­wie.

Za­pe­wnij bez­awa­ryj­ną pra­cę pal­ni­ka po­przez za­sto­so­wa­nie pra­wi­dło­wo do­bra­ne­go ukła­du pom­po­we­go. Układ Hot Box gwa­ran­tu­je fil­tro­wa­nie i wstęp­ne pod­grze­wa­nie pa­li­wa a wy­po­sa­żo­ny w do­dat­ko­we ak­ce­sor­ia za­pe­wni rów­nież pra­wi­dło­wą tem­pe­ra­tu­rę i ciś­nie­nie ole­ju. Fil­try ole­ju o du­żej po­wierz­chni fil­tra­cyj­nej, zwięk­sza­ją nie­za­wod­ność pra­cy i zmniej­sza­ją ko­niecz­ność ser­wi­so­wa­nia. Fil­try moż­na łat­wo otwo­rzyć i oczyś­cić. Hot Box wy­po­sa­żo­ny jest w spa­wa­ne pły­towe wy­mien­ni­ki cie­pła wy­ko­na­ne ze sta­li kwa­so­od­por­nej. Układ pom­powy Oi­lon Hot Box wy­po­sa­żo­ny jest w dwie li­nie fil­tru­ją­co pom­pu­ją­ce. Ta­ka kon­struk­cja za­pew­nia pra­wi­dło­wą cyr­ku­la­cję cięż­kie­go ole­ju opa­ło­we­go. Olej jest pod­grze­wa­ny do opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry za po­mo­cą go­rą­cej wo­dy, pa­ry lub okre­so­wo prą­du elek­trycz­ne­go. Układy Hot Box, stan­dar­do­wo wy­ko­ny­wa­ne są o wy­daj­noś­ciach od 500 – 2000 kg/h. Układy se­rii R są przez­na­czo­ne głów­nie do kot­ło­wni ole­jo­wych wy­po­sa­żo­nych w pal­ni­ki ciś­nie­nio­we. Do­dat­ko­wo pro­du­ku­jemy zes­ta­wy, w któ­rych wy­mien­nik cie­pła wy­ko­rzy­stu­je ni­sko lub wy­so­ko­ciś­nie­nio­wą pa­rę wod­ną. Na ży­cze­nie, Oi­lon pro­du­ku­je rów­nież układy o więk­szej wy­daj­noś­ci lub spec­jal­nie wy­po­sa­żo­ne, dos­to­so­wa­ne do wy­ma­gań klien­tów.